Služby našej advokátskej kancelárie

Našim klientom poskytujeme právne služby v rámci občianskeho práva (vlastníckeho, záväzkového, rodinného, dedičského práva, práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti), obchodného práva, vrátane práva nadnárodných obchodných spoločností a poradenstva v oblasti správy a riadenia spoločností (corporate governance).  Zaoberáme sa aj prípadmi z oblastí európskeho práva, práva životného prostredia a pracovného práva. V prípade potreby zastúpime záujmy poškodeného aj v rámci trestnoprávnych sporov.

Zastupovanie klientov v súdnych konaniach

 • podávame žaloby a návrhy na začatie súdneho konania
 • zastupujeme klientov na pojednávaniach
 • zúčastňujeme sa mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 • zastupujeme v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy
 • mimosúdne riešime spory a iné situácie

Vymáhanie pohľadávok

 • vymáhame pohľadávky v obchodnom styku a v občianskoprávnych vzťahoch
 • zastupujeme v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach spojených s vymáhanými pohľadávkami
 • spravujeme pohľadávky v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach     

Zakladanie a správa spoločností

 • zakladáme obchodné spoločnosti s využitím elektronického podania (čo šetrí peniaze a čas klientov)
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • zabezpečujeme zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 • riešime zmeny vzťahov v spoločnostiach
 • transformujeme spoločnosti
 • zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom

OBCHODNÉ PRÁVO

 • poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv
 • spisovanie kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k vzniku záväzkových vzťahov

OBČIANSKE PRÁVO

 • poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv
 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadenie vecného bremena  a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia

SPRÁVNE PRÁVO

 • zastupujeme klientov v súdnych konaniach o opravných prostriedkoch proti nezákonným rozhodnutiam správnych orgánoch

PRACOVNÉ PRÁVO

 • poskytujeme právne poradenstvo a zastupujeme klientov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov /v súvislosti s uzavretím, zmenou a skončením pracovného pomeru, spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov na náhradu škody/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>