Hotové výdavky a náhrada za stratu času

V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. má advokát popri odmene za poskytnuté právne služby nárok aj na:

  • náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy
  • náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných mimo sídla kancelárie, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, za každú aj začatú polhodinu.

Comments are closed